Sviatosť kňazstva

Posvätný stav (Ordo) je sviatosť, vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom, naďalej vykonáva v Cirkvi až do konca čias. Je to teda sviatosť apoštolskej služby. Zahŕňa tri stupne: stupeň biskupov (episkopát), kňazov (presbyterát) a diakonov (diakonát), (KKC 1536).

Sviatosť posvätného stavu je vysluhovaná tým, ktorých pre túto službu povoláva Pán. Na základe rozpoznaných znakov povolania musí byť predtým absolvovaná duchovná formácia v kňazskom seminári a teologické štúdium na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej Bohosloveckej Fakulte Univerzity Komenského.

Pri Poslednej večeri povedal Ježiš apoštolom: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás“ (Jn 15, 16).
Povolanie kňaza je teda osobitným spôsobom vyvolenie. Z toho vyplýva aj jeho podstata, náplň i jeho uskutočňovanie. Ježiš to sám spresnil, keď povedal v prvom rade apoštolom: „Ja som vinič, vy ste ratolesti… Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske“ (Jn 15, 5. 9).