Sviatosť manželstva

Ak chcete prijať sviatosť manželstva vo farskom kostole vo Veľkej Pake, je potrebné urobiť niekoľko krokov.

1. Nahlásiť na farskom úrade termín a čas sobáša.
V prípade, že neskôr zmeníte jeho termín alebo čas, resp. ho stornujete, okamžite túto zmenu oznámte na farskom úrade.
Po zapísaní termínu a po spísaní „Žiadosti o uzavretie manželstva“ na matrike Obecného úradu Veľká Paka, je potrebné spísať na farskom úrade cirkevnú zápisnicu.

Na to sú potrebné tieto doklady:

 • krstné listy obidvoch snúbencov; treba si ich vyžiadať na príslušnom farskom úrade, kde ste boli pokrstení; krstné listy by nemali byť staršie 3 mesiace.
 • Ak ani jeden so snúbencov nemá trvalý alebo prechodný pobyt vo Veľkej Pake, jeden zo snúbencov si vyžiada od svojho farára licenciu na sobáš. V prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka časť snúbeneckého páru.
 • Zároveň uvažujte o tom, kto bude vaším svedkom pri uzatváraní manželstva. Na farskom úrade je potrebné dodať o svedkoch nasledujúce údaje: meno, priezvisko a presnú adresu. Svedok musí mať dovŕšených 18 rokov; nemusí byť veriaci ani pokrstený.
 • V prípade, že sú obaja snúbenci len pokrstení, ale ostatné sviatosti, sv. prijímanie, sviatosť birmovania neprijali, alebo ak jeden snúbenec prijal aj ostatné sviatosti a druhý je iba pokrstený, je potrebné spísať žiadosť o povolenie uzavrieť manželstvo a odoslať ju na Arcibiskupský úrad do Bratislavy.
 • Ak uzatvára manželstvo katolícka strana s osobou pokrstenou v inej kresťanskej cirkvi, postup je rovnaký ako v predchádzajúcom prípade. Ak má nekatolícka strana nejaký doklad o prijatí krstu, je vhodné priniesť na farský úrad kópiu tohto dokladu.
 • Snúbenci, z ktorých je pokrstená iba jedna strana a druhá krstená nebola, potrebujú od biskupa dišpenz. Podobne ako v predchádzajúcich prípadoch je potrebné spísať žiadosť o dišpenz.
 • Ak už mali žiadatelia o udelenie sviatosti manželstva predtým cirkevný sobáš, je potrebné odovzdať na farský úrad „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“.
 • Ak ste civilne rozvedený/á, je nevyhnutné priniesť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“.
 • Ak ste mali civilný sobáš, je potrebné priniesť „Sobášny list“.
 • Ak ste vy alebo váš partner vdovec/vdova, musíte predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela/manželky“.

2. Spísať „Žiadosť o uzavretie manželstva“ na matrike Obecného úradu Veľká Paka.
Pred spísaním cirkevnej sobášnej zápisnice je potrebné spísať aj civilnú sobášnu zápisnicu, tzv. „Žiadosť o uzavretie manželstva“. Tú treba spísať na matrike Obecného úradu vo Veľkej Pake.

Na spísanie tejto žiadosti sú potrebné tieto náležitosti:

 • Musia byť prítomní obaja snúbenci.

Potrebné doklady – občania SR:

 • Rodné listy
 • Platné občianske preukazy
 • Rozvedení, právoplatné rozsudky o rozvode manželstva
 • Ovdovelí, úmrtný list alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho

Cudzinci predkladajú okrem všetkých dokladov ako občania SR aj:

 • Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • Potvrdenie o stave, trvalom bydlisku a štátnom občianstve, ak tieto údaje neobsahuje osvedčenie o právnej spôsobilosti.
 • Všetky cudzojazyčné doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka a v prípade potreby opatrené príslušnými overeniami podľa medzištátnych zmlúv.
 • Mená, priezviská a rodné čísla dvoch svedkov. V prípade, že je svedok inej štátnej príslušnosti treba uviesť dátum narodenia a číslo pasu. Svedok musí mať dovŕšených 18 rokov

Po uzavretí manželstva vydá matrika najskôr 3 pracovné dni po uzavretí manželstva sobášny list, s ktorým si ten z manželov, ktorý si mení priezvisko, alebo priezviská, požiada do 14 dní o vydanie nového občianskeho preukazu. Na vydanie sobášneho listu stačí prítomnosť jedného z manželov s OP.

3. Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva.
Snúbenci majú absolvovať stretnutia, na ktorých sa vysvetlí obrad uzatvárania manželstva a niektoré dôležité upozornenia týkajúce sa života v kresťanskom manželstve (resp. života v manželstve s pokrstenou katolíckou stranou). Stretnutia sa konajú na farskom úrade vo Veľkej Pake po dohode s kňazom. Prípravu je možné absolvovať aj v inej farnosti.