Krst

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní (KKC 1213).

Krst dieťaťa
Nahlásiť krst a vyplniť krstný lístok môžu len rodičia dieťaťa v kancelárii farského úradu. Potrebným dokladom je rodný list dieťaťa, ktorý prineste so sebou.
Krstíme vo farskom kostole vo Veľkej Pake.
Na krst je potrebné priniesť krstnú košieľku; krstnú sviecu; plienku na utretie hlavičky dieťaťa po krste.

Krst staršieho dieťaťa
Ak je vaše dieťa v 3. ročníku základnej školy a ešte stále nie je pokrstené, krst mu môže byť vyslúžený pred slávnosťou Prvého svätého prijímania.
Krst dospelého
Ak máte záujem o prijatie sviatosti krstu, prihláste sa na farskom úrade, kde Vám budú ochotne poskytnuté všetky informácie.
Požiadavky na krstného rodiča
Aby zavŕšil šestnásty rok života aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej cirkvi, sa môže pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu.
Ak rodičia dieťaťa nie sú sobášení v kostole, a chceli by, radi im pomôžeme.