Sviatosť zmierenia

Keďže nový život milosti, ktorý sme dostali v krste, neodstránil slabosť ľudskej prirodzenosti ani náklonnosť na hriech (čiže žiadostivosť), Kristus ustanovil túto sviatosť na obrátenie pokrstených, ktorí sa od neho hriechom vzdialili (KKC 297).

Sviatosť zmierenia (spoveď) vysluhujeme na požiadanie. Na prvý piatok v mesiaci od 16:30.
V prípade potreby prídeme vyslúžiť sviatosť zmierenia chorým priamo k lôžku. Spoveď chorých prosíme včas nahlásiť telefonicky alebo osobne na farskom úrade.